Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

RODO

 

1. Prawo do informacji i kopii danych

 

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się że dane zostaną przekazane właściwej osobie.  Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

 

 

 

2. Prawo do sprostowania danych

 

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

 

 

 

3. Prawo do bycia zapomnianym

 

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

 

 • stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

 • cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 

 • wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,

 

 • stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 

 • stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

 

 • stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

 

 

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych. 

 

 

 

5. Prawo do przenoszenia danych

 

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany). 

 

 

 

6. Prawo do sprzeciwu

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

 

 

 

 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);

 

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);

 

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.). 

 

 

 

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

 

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

 

Każda osoba fizyczna  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych, gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  jej dotyczących  narusza przepisy RODO -https://www.giodo.gov.pl/

 

 

INFORMACJE

 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

WNIOSKI

 

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych , t.j. 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi 

im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu

 

 ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec

 

Kontakt z Adminstratorem danych : spchszkola@poczta.onet.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych : Kamila Jacak- kamila.jacak@gmail.com

 

 • wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • wniosek o pzreniesienie danych osobowych - pobierz
 • wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych - pobierz
 • wnisoek o usuniecie danych osobowych - pobierz
 • wniosek o zmianie danych osobowych - pobierz
 • wycofanie zgody na ptzretwarzanie danych osobowych - pobierz

    

Powyższe formularze umożliwiają kontakt z Inspektorem Ochrony Danych I Administratorem Danych

 

 

Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

 

 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 1 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 

 

Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 

 

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 

 

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

 

 

 

Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

    

                    

MONITORING

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi
 im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu

uprzejmie informuje, że tut. Szkoła prowadzi całodobowy

monitoring wizyjny

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz ochrony osób i mienia.

Więcej informacji na powyższy temat  można uzyskać telefonicznie

pod numerem telefonu 18 443 19 66

lub drogą elektroniczną pod adresem: spchszkola@poczta.onet.pl

 

 

Podstawa prawnaart. 108a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,723,857 unikalnych wizyt