Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

SPINKA

Ewaluacja2020

SPInKA

Województwo Małopolskie w latach 2016-2021 realizuje projekt pozakonkursowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt wdrażany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.  Jednym z parterów projektu jest Gmina Chełmiec – realizująca zadanie w wyznaczonych placówkach, między innymi w Szkole Podstawowej z Odziałami Specjalnymi w Chełmcu.

Celem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowe między innymi poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)

 

Funkcjonowanie SPInKI

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów  szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 •  Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach. 

SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera koncepcyjno-merytorycznego projektu  - Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej (CPiP), specjalizujące się m.in. w realizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego CPiP zapewnia także materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe oraz model Indywidualnego Planu Działania. Doradcy prowadzący SPiNkę zobowiązani są realizować zajęcia w oparciu  o przekazany im program i materiały, z możliwością poszerzenia o własne propozycje. Warsztaty dla uczniów będą prowadzone dla klas II-III i będą dotyczyć następujących treści merytorycznych:

 • Moduł 1 Samopoznanie
 • Moduł 2 Zawodoznawstwo
 • Moduł 3 Rynek edukacji i pracy
 • Moduł 4 Planowanie

W ramach godzin zajęć warsztatowych doradca/nauczyciel może proponować uczniom różnego rodzaju aktywności np.

Wycieczki do zakładów pracy

Udział w Targach Edukacyjnych

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

Debaty tematyczne

Gry, konkursy, zabawy, quizy

Włączanie uczniów do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej Szkolnego Punktu

Poradnictwo indywidualne 

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom; 

Praca nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczniów;

Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów. 

Współpraca z rodzicami 

 • Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów i działań projektowych; 
 • Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich

dzieci;

 • Możliwość włączenie rodziców w prace Szkolnego Punktu np. poprzez zaproszenie na warsztaty i prezentacje zawodów, które wykonują;
 • Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego;
 • Konsultacje z rodzicami uczniów, którzy mają różnego rodzaju problemy. 

 

Do zadań doradcy zawodowego należy również:

 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 
 • wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji

na temat ofert szkół;

 • współpraca z Gronem Pedagogicznym (pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami) w zakresie wspierania uczniów w wyborach dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej

 

HARMONOGRAM SPInKI - pobierz

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,689,079 unikalnych wizyt