Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Facebook

Platforma Office 365

mLegitymacja

RODO

GODZINY LEKCYJNE

07:10 - 07:55
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:40 - 10:25
10:35 - 11:20
11:25 - 12:10
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:10 - 14:55
15:00 - 15:45
15:50 - 16:35
16:40 - 17:25
17:30 - 18:15

KLUB WOLONTARIATU

Yammer

Adoptowana rodzina

Obowiązki i prawa ucznia

Uczeń ma prawo

 • Uzyskania informacji na temat regulaminu oceniania, promowania i klasyfikowania
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań - jeżeli nie narusza dóbr innych
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • Jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela
 • Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych
 • Zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (tzw. szansę ) z każdego przedmiotu raz w semestrze
 • Korzystania ze szczęśliwego numerka
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
Uczeń ma obowiązek

 • Usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości programowych
 • Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły
 • Okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły
 • Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole
 • Szanowania przekonań, poglądów i godności osobistej drugiego człowieka
 • Zmieniania obuwia przy wejściu do szkoły
 • Nieopuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez wiedzy nauczyciela
 • Noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego
 • Wykonywania wszelkich prac pisemnych samodzielnie i uczciwie
 • Nieulegania szkodliwym nałogom - palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków
 • Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za udowodnione zniszczenia
 • Dbania o kulturę języka ojczystego - walka z wulgaryzmami w środowisku szkolnym, lokalnym, rodzinnym
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,723,860 unikalnych wizyt